Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı - Tax Bulletins - Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.

Go to content

Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.
Published by in Vergi ·
Tags: yenidendeğerlemeorangeçicivergi
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlıkça ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de gereksinim duyulmaktadır.

2015 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 1,60 (yüzde bir virgül altmış) olarak tespit edilmiştir.

Bookmark and Share

Vote: 0.0/5
Back to content