Emlak Vergisi Ödemeleri - Bültenlerimiz - Eser Sevinç

Atatürk
İçeriğe git

Emlak Vergisi Ödemeleri

eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: emlakbinaarsaarazibelediyevergideğeri
Emlak Vergisi 1.taksit ödemesi için 31 Mayıs 2018 tarihi son gündür.

1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanuna göre; Türkiye sınırları içinde bulunan arsa, arazi ve bina gibi tüm gayrimenkuller emlak vergisine tabidir.

Emlak vergisinin mükellefi; gayrimenkulün maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa gayrimenkule malik gibi tasarruf edenlerdir. Paylı mülkiyet olması halinde, malik olanlar hisseleri oranında mükelleftirler.

Emlak vergisi iki eşit taksitte ödenmekte olup birinci taksit Mart, Nisan, Mayıs aylarında ve ikinci taksit Kasım ayı içinde ödenir.

Emlak vergisi bedeli, gayrimenkulün vergi değeri üzerinden emlak vergisi oranlarına göre hesaplanır. Emlak Vergisi Kanunun 29. maddesinde gayrimenkulün vergi değerinin nasıl belirleneceği aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;
 1. Arsa ve araziler için, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun asgari ölçüde birim değer tespitine ilişkin hükümlerine göre takdir komisyonlarınca arsalar için her mahalle ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazide her köy için cadde, sokak veya değer bakımından farklı bölgeler (turistik bölgelerdeki cadde, sokak veya değer bakımından farklı olanlar ilgili valilerce tespit edilecek pafta, ada veya parseller), arazide her il veya ilçe için arazinin cinsi (kıraç, taban, sulak) itibarıyla takdir olunan birim değerlere göre,
 2. Binalar için, Maliye ve Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilân edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan tüzük hükümlerinden yararlanılmak suretiyle,
Hesaplanan bedeldir.
Vergi değeri, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıl vergi değerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunur. Vergi değerinde değişikliğe neden olan sebeplerin olması halinde vergi değeri yeniden hesaplanacaktır. Kanunun 33. maddesinde vergi değerini tadil eden sebepler aşağıda şekilde gösterilmiştir;
 1. Yeni bina inşa edilmesi (Mevcut binalara ilaveler yapılması veya asansör veya kalorifer tesisleri konulması yeni inşaat hükmündedir).
 2. Bir binanın yanması, yıkılması suretiyle veya sair sebeplerle tamamen veya kısmen harabolması veya binada mevcut asansör veya kalorifer tesislerinin kısmen veya tamamen kaldırılması;
 3. Bir binanın kullanış tarzının tamamen değiştirilmesi veya bir binanın ikamete mahsus mahallerinden bir kısmının dükkan, mağaza, depo gibi ticaret ve sanat icrasına mahsus mahaller haline kalbedilmesi, (Bu hükmün uygulanmasında bir apartmanın her dairesi bir bina sayılır ve tadil sebebi, yalnız kullanış tarzı tamamen veya kısmen değiştirilen daire için geçerli olur).
 4. Arazinin hal ve heyetinde değişik olması:
  1. Arazinin fidanlandırılması veya ağaçlandırılması, bağ haline getirilmesi;
  2. Fidanlı, ağaçlı veya kütüklü bir arazinin tarla haline getirilmesi veya gelmesi;
  3. Tarım yapılan bir arazinin tabii bir afet veya arıza sebebiyle veya sair sebepler yüzünden tarıma elverişsiz hale gelmesi;
  4. Tarım yapılmıyan bir arazinin tarıma elverişli hale getirilmesi;
  5. Arazinin parsellenmek suretiyle arsalar haline getirilmesi;
 5. Bir binanın mütemmimi durumunda olan arazinin mütemmimlik durumundan çıkması veya bir arazi ve arsanın bina mütemmimi durumuna girmesi;
 6. Bir bina veya arazinin taksim veya ifraz edilmesi veya mükellefinin değişmesi (Araziden bir kısmının istimlak edilmesi de ifraz hükmündedir).
 7. Müteaddit arazi ve arsaların tek bir arazi ve arsa haline getirilmesi veya müteaddit hisselere ayrılmış olan bir binanın bütün hisselerinin birleştirilmesi.
 8. Herhangi bir sebep yüzünden bir şehir, kasaba veya köyün tamamında devamlı olmak üzere bina ve arazinin değerlerinde % 25'i aşan oranda artma veya eksilme olması.

Emlak vergisi ödemeleri 31 Mayıs 2018 tarihine kadar gayrimenkulün bulunduğu belediyeye direk yapılacağı gibi banka şubeleri aracılığıyla da yapılabilmektedir. Emlak vergisi borcu olup olmadığını belediyeye gitmeden e-devlet sistemi aracılığıyla öğrenmek mümkündür. Ayrıca e-devlet sistemi ile bazı illerde arsa rayiç bedelleri de yıllar bazında sorgulanabilmektedir.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
İçeriğe dön