Elektronik Tebligat Yapılması Zorunlu Olan Şirketler - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git

Elektronik Tebligat Yapılması Zorunlu Olan Şirketler

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Yayınlayan içinde TTK ·
Tags: epostaetebligattebligat
Kayıtlı e-posta
TTK’nın 18. ve 1525. maddeleri Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemi ile ilgili düzenlemeleri hakkındadır: “Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe veya sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanarak kayıtlı e-posta sistemi ile yapılır”.

Elektronik Tebligat Yapılması Zorunlu Olan Şirketler
Tebligat Kanunu m. 7/A-f.2 ve Elektronik Tebligat Yönetmeliği m. 7/1 uyarınca, elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan şirketler şu şekilde belirlenmiştir;
  • Anonim şirketler
  • Limited şirketler
  • Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler

Elektronik Tebligat Adresinin Bildirilmesi: Kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan anonim ve limited şirketler ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmek zorundadır. Yukarıda belirtilen sermaye şirketlerine elektronik tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde, Tebligat Kanunu’nda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. Bu tebligatta ayrıca, müteakip tebligatların elektronik ortamda yapılacağı bildirilecektir.

TÜZEL KİŞİLERDEN BAŞVURU ESNASINDA TALEP EDİLECEK BİLGİ VE BELGELER
A. Üzerinde tüzel kişiliğin MERSİS numarası ya da Ticaret sicil numarası bulunan ve Ticaret sicil memurluklarından alınacak ticaret sicil tasdiknamesi veya faaliyet belgesi.
B. Başvuru sırasında doldurulacak Kep Başvuru Formu.
C. Başvuru sahibinin Kimlik tespiti için fotoğraflı ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası olan nüfus cüzdanı, pasaport, avukatlık ruhsatı ya da sürücü belgesi.
D. Noter onaylı imza sirküleri
  • İmza sirkülerinde, kimlerin şirketi hangi konularda ne kadar süre temsil edeceği,
  • İmzasının münferiden mi yoksa bir başka temsilci ile birlikte mi geçerli olacağı, bilgilerinin yer alması gerekmektedir.
E. Başvuru sahibinin şirketin kanuni temsilcisi olduğu ilan edilen, imza sirkülerinin müstenidatı ticaret sicil gazetesi. ( Kanuni temsilcinin başvurması halinde imza sirkülerinde Şirket adına sözleşmeler imzalamaya, Şirketi üçüncü kişilere karşı temsile, ifadeleri aranır.)
Eğer şirketin kanuni temsilcisi yerine onun atadığı bir gerçek kişi başvuru işlemlerini yapacak ise bu işlem için noter onaylı vekâletname aranır. Vekâletnamede;
I. Başvuru yapan kişi aynı zaman da işlem yetkilisi olarak atanacaksa;
“…PTT işyerlerinden …’nın kurumumuz adına Elektronik Tebligat almaya elverişli Kayıtlı
  • Elektronik Posta adresi başvuru yapmasına ve kurumumuz adına açılan Kayıtlı Elektronik
  • Posta hesap adresine işlem yetkilisi olarak atanmasına….”
II. Başvuru yapan kişi işlem yetkilisi olmayacak ise;
“…PTT işyerlerinden ….’nın kurumumuz adına Elektronik Tebligat almaya elverişli Kayıtlı
Elektronik Posta adresi başvuru yapmasına ve …’nın kurumumuz adına açılan Kayıtlı Elektronik Posta hesap adresine işlem yetkilisi olarak atanmasına….”ibaresi aranır.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
2019 Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
Tek Bağımsız Denetim ve YMM Ltd. Şti.
İçeriğe dön