E-ticaret sözleşmeleri damga vergisine tabidir. - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git

E-ticaret sözleşmeleri damga vergisine tabidir.

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: eticaretdamgavergi

E-ticaret sözleşmelerinin kanuni tabiri mesafeli satış sözleşmeleridir. Bu mesafeli satış sözleşmelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı yazımız konusunu oluşturmaktadır.
Önce biraz damga vergisi kanunundan bahsedelim: 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade ettiği; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, Maliye Bakanlığınca belirlenen mükellefler, kurum ve kuruluşlar tarafından bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisinin, ertesi ayın yirminci (371 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca yirmiüçüncü) günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirileceği ve yirmialtıncı günü akşamına kadar ödeneceği; (b) bendinde ise, (a) bendi dışındaki hallerde, kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildirileceği ve aynı süre içinde ödeneceği hükümlerine bağlanmıştır.
16 ve 43 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde anonim şirketlerin sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmesi gerektiği; 20 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin 1 inci maddesinde, belirlenen bu kuruluşların makbuz karşılığı ve istihkaktan kesinti yapılması şeklindeki ödemelerini kaydetmek için "Damga Vergisi Defteri" adı altında özel bir defter tutacağı, bu defterin tutulmasında, Vergi Usul Kanununun kayıt nizamı ve tasdik zamanına ilişkin 215-219 uncu ve 221 inci maddelerindeki hükümlere uyulacağı ve söz konusu defterin notere tasdik ettirileceği; 2 nci maddesinde, kayıt işlemi yapılırken makbuz karşılığı ödemeye ilişkin kağıtların defterin bir bölümünde, istihkaktan kesinti şekliyle ödemeye ilişkin kağıtların ise diğer bölümünde ayrı ayrı gösterileceği şeklinde açıklamalar yer almaktadır.
E-ticaret yapan şirketlerin bazı hususlara dikkat etmesi gerekmektedir. Şöyle ki, şirketlerin internet üzerinden satış işlemi ile akdedilen mesafeli satış sözleşmelerine ilişkin damga vergilerinin günlük internet satış raporlarına göre gün sonu toplamı şeklinde tek satırda damga vergisi defterine kaydedilmesi mümkün değildir. Bu durumda, düzenlenen her kağıdın ayrı ayrı damga vergisi defterinde gösterilmesi ve bir ay içinde düzenlenen kağıtlara ait damga vergisinin ödenmesi gerekmektedir.
Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
2019 - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
YMM.Net
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
İçeriğe dön