DİİB Kapamaları Elektronik Ortamda - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git

DİİB Kapamaları Elektronik Ortamda

Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: DİİBdahildeişlemetaahhütkapama

Dahilde İşleme Rejiminde Taahhüt Kapamaları Elektronik Ortamda Gerçekleştirilebilecek

1 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazete'de 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5) yayımlanmıştı
: 1 Kasım 2014 tarihinden itibaren tescil edilen beyannamelerin aslı aranmaksızın elektronik ortamda yer alan bilgilerin Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (DİİB) taahhüt hesaplarının kapatılmasında kullanılabileceği belirtilmiştir.

Ayrıca, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün 13.02.2015 tarihli yazısı ile 1 Kasım 2014 tarihinden önce tescil edilen gümrük beyannamelerinin yer aldığı DİİB'lerin taahhüt kapatma işlemlerinde de aynı imkandan yararlanmasına olanak sağlanmıştır.

Aşağıda örneği yer alan taahhütnamenin verilmesi koşulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından DİR Otomasyon Sistemi vasıtasıyla Ekonomi Bakanlığına elektronik ortamda aktarılan veriler üzerinden işlemlerin yerine getirileceği belirtilmiştir.

TAAHHÜTNAME

20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İhracat: 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği çerçevesinde, ………………….. adına tanzim edilen ………… tarihli ve ………………. sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi muhteviyatı gümrük beyannamelerine ilişkin olarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Dahilde İşleme Rejimi Otomasyon Sistemi vasıtasıyla Ekonomi Bakanlığına elektronik ortamda aktarılan bilgilerin doğruluğunu, bu bilgiler esas alınarak işlem tesis edildiğini, eksik olan bilgilerin elektronik ortama yansıtılmasının sağlanması ve elektronik ortama aktarılan bu bilgilerin kontrolünün yapılmasını teminen gerekli tedbirlerin tarafımızca alınacağını, herhangi bir vergi kaybına veya kamu zararına mahal vermeden işlemlerin sıhhatli bir biçimde tekemmül ettirilmesinin sağlanacağını, aksi takdirde …………………. vergi numaralı ve ……………………………. unvanlı firmamızın ortaya çıkabilecek zarar ve kayıptan sorumlu olacağını kabul ve taahhüt ederim.

İmza
KaşeBookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
2019 Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
Tek Bağımsız Denetim ve YMM Ltd. Şti.
İçeriğe dön