Defter Tasdikleri - Bültenlerimiz - Eser Sevinç

Eser Sevinç
Eski Maliye Başmüfettişi
Eser Sevinç
Eser Sevinç Eski Maliye Başmüfettişi
İçeriğe git

Defter Tasdikleri

Eser Sevinç
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: deftertasdik
Aşağıda yazılı defterlerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu esaslarına göre tasdik ettirilmesi mecburidir:
· Yevmiye ve envanter defterleri
· İşletme defteri
· Çiftçi işletme defteri
· İmalat ve istihsal vergisi defterleri
· Nakliyat vergisi defteri
· Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri
· Serbest meslek kazanç defteri

Defterlerin tasdikinin zamanları ise Vergi Usul Kanununun 221. Maddesinde;
1. Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda,
2. Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda,
3. Yeniden başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler, işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak 10 gün içinde,
4. Tasdike tabi defterlerin dolması sebebiyle ceya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce,
yukarıdaki yazılı zamanlarda tasdik ettirmeye mecburdurlar.

Defterlerini ertesi yıl da kullanmak isteyenler: Ocak ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tespit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki yeniletmeye mecburdurlar.(VUK.222)
Defterler, iş yerinin, iş yeri olmayanlar için ikametgahın bulunduğu yerdeki noter veya noterlik görevini itfa ile mükellef olanlar, menkul kıymet ve kambiyo borsasındaki acentaları için borsa komiserliği tarafından tasdik olunur. Tasdik makamı, VUK’a göre tasdike getirilen defterleri sosyal güvenlik ile ilgili kuruluşların mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın tasdik eder. Defterler anonim ve limited şirketlerin kuruluş aşamasında, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicil memuru veya noter tarafından tasdik edilir. Noterlerin yapacağı tasdiki ayrıntılı açıklamaları ile anonim ve limited şirketlerin kuruluşu aşamasında ticaret sicil memurlarınca da yapılacak tasdiki ayrıntılı açıklamaları defterin ilk sayfalarına yazılır ve aşağıdaki bilgileri barındırır:

1. Defter sahibinin, gerçek kişi ise, adı soyadı; tüzel kişi ise, ünvanı.
2. Tüzel kişilerde ünvanı
3. İş adresi;
4. İş veya meslekin çeşidi
5. Defterin çeşidi
6. Defterin kaç sayfadan oluştuğu
7. Defterin kullanılacağı hesap dönemi
8. Defter sahibinin bağlı olduğu vergi dairesi
9. Tasdik tarihi
10. Tasdik numarası
11. Tasdiki yapan makamın resmi mührü ve imzası

Defterlerin tasdiki işlemleri ise;
a. Ciltli defterlerin tasdik esnasında sayfalarının sıra numarasıyla sıralı olmasına dikkat edilerek, sayfalar teker teker tasdik makamının resmi mühürü ile mühürlenir.
b. Yer değiştirebilen yapraklı yevmiye defteri kullanmalarına Maliye Bakanlığınca izin verilen kurumlar bir yıl içinde kullanacaklarını tahmin ettikleri sayıda yaprağı esaslara göre tasdik ettirmek zorundadırlar. Tasdikli yapraklar bittikleri takdirde yeni yapraklar kullanılmadan önce tasdik ettirilmek zorundadırlar.

Bunların sayfa numaraları tasdikli yaprakların sayfa numaralarını takiben sıralandırılır. Tasdik makamı, ilave yaprakların sayısını ilk tasdik açıklamasının altına kaydeder ve bu kaydı usulüne göre tasdik eder.
Defter tasdikine ait bordrolar: Vergi Usul Kanunu Madde 226.’da; tasdik makamları, tasdik ettikleri defterlere ait aşağıda yazılı bilgiyi tarih sırasiyla, üçer aylık bordrolara kaydetme ve bunları en geç bir ay içinde bulundukları yerin en büyük mal memuruna bırakırlar:

1. Tasdik numarası ve tarihi;
2. Defter sahibinin soyadı, adı (veya unvanı);
3. İşi veya mesleki;
4. Defterin cinsi;
5. Defterin hangi yıl için tasdik edildiği;
6. Defter sahibinin bağlı olduğu vergi dairesi.

Tasdik makamları yukardaki bilgileri kendi başına olan(münferit) fişlerle de bildirebilirler.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
2021 YMM.Net
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
(Beybi Giz ) Maslak Mah.
Maslak Meydan Sok.
No:1 Kapı No:55 34398
SARIYER/ İstanbul
ABOUT
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Phasellus a sagittis massa.
Duis non arcu venenatis, cursus ex.
Resmi web sitesi
Tek Bağımsız Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik
Limited Şirketi
İçeriğe dön