Defter-Beyan Sistemi - Bültenlerimiz - Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Defter-Beyan Sistemi

Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde vergi ·
Tags: defterbeyanserbestmeslekerbabı
Defter-Beyan Sistemi Nedir?
Kayıtlar ile defterlerin elektronik ortamda tutulmasına ve muhafazasına imkan veren, beyanname, bildirim ve dilekçeler ile fatura, serbest meslek makbuzu gibi belgelerin elektronik ortamda düzenlemesine imkan veren Sistemdir.

Defter-Beyan Sistemini kullanmak için “e-imza” ya da “mali mühür”e ihtiyaç bulunmamaktadır.

Sistemin Kullanılması Zorunlu Mu?
Serbest meslek erbapları ile basit usule tabi mükellefler (noterler ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar hariç) 1/1/2018, diğer mükellefler ise 1/1/2019 (serbest meslek kazanç defteri yanında işletme hesabı esasına göre defter tutanlar açısından 1/1/2018) tarihinden itibaren Sistemi kullanmaya başlayacaklardır.

Serbest meslek kazanç defteri yanında bilanço esasına göre defter tutan mükellefler de, 1/1/2018 tarihinden itibaren serbest meslek faaliyetine ilişkin kayıtlarını ve kazanç defterini Sistem üzerinden tutacaktır.

Başvuru
Sistemi kullanmak zorunda olanların, kullanmaya başlayacakları takvim yılından önceki ayın son gününe kadar (bu gün dahil) www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir.

Mevzuat
Defter-Beyan Sistemine ilişkin 486 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ve ilgili diğer düzenlemeler.

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
1453 Maslak Mah.
T4a Bl. No:73
Maslak Sarıyer İstanbul
Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön