TTK - Bültenlerimiz - eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

KOBİ Proje Destek Programı kapsamında “KOBİ’lerin Yönetim Becerilerini ve Kurumsal Yetkinliklerini Geliştirmek” ve “KOBİ’lerin Markaya Yönlendirilmesi” konularında çağrıya çıkılması ve KOBİ’lerin projelerinin desteklenmesi yönünde çalışmalarını tamamlanmış bulunmaktadır.
Eser Sevinç | 19/2/2015

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTESİ

İnternet sitesini oluşturmayan şirketlerin yönetim organı üyeleri, yüz günden üçyüz güne kadar adli para cezasıyla ve internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan failler yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacaktır.
Eser Sevinç | 13/2/2015

ŞİRKETLERDE SINIRLI YETKİ

Şirketleri, her hususta münferiden veya müştereken temsil edeceklerin yetkileri Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Kararı ya da Genel Kurul ile, Limited Şirketlerde ise Genel Kurul Kararı ile alınabilecektir.
Tülay Gün | 1/10/2014

Faturaların Ödenmesi

Belirtilen sürelerde, borçlu tarafından borç ödenmezse, ihtara gerek kalmaksızın borçlu mütemerrit sayılmakta ve alacaklı faize hak kazanmaktadır. Ancak sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge sayılan faturaların karşılıklarını ödemeye kanuni zorunluluk bulunmamaktadır. Mal teslim alınmamış veya hizmet yerine getirilmemiş ise, fatura bedelinin ödenmesi gerekmemektedir.
Eser Sevinç | 19/8/2014

Defter Kapanışları

Türk Ticaret Kanunu'nun Defter tutma yükümlülüğü başlıklı 64'üncü maddesinde ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdiklerine ilişkin hükümler yer almaktadır: Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Haziran ayı sonuna kadar) yapılabilmektedir.
Eser Sevinç | 19/6/2014

Mart Ayı Genel Kurul Ayı

6102 Sayılı TTK uyarınca işletmeler hesap dönemini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar olağan genel kurullarını yapmak zorundadır.
Eser Sevinç | 28/2/2014
Yeminli Mali Müşavir Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön