TTK - Bültenlerimiz - Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

İçeriğe git
Şirketleri, her hususta münferiden veya müştereken temsil edeceklerin yetkileri Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Kararı ya da Genel Kurul ile, Limited Şirketlerde ise Genel Kurul Kararı ile alınabilecektir.
Tülay Gün | 1/10/2014
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun kararı, 26/08/2014 tarih 29100 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Eser Sevinç | 2/9/2014
Belirtilen sürelerde, borçlu tarafından borç ödenmezse, ihtara gerek kalmaksızın borçlu mütemerrit sayılmakta ve alacaklı faize hak kazanmaktadır. Ancak sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge sayılan faturaların karşılıklarını ödemeye kanuni zorunluluk bulunmamaktadır. Mal teslim alınmamış veya hizmet yerine getirilmemiş ise, fatura bedelinin ödenmesi gerekmemektedir.
Eser Sevinç | 19/8/2014
Türk Ticaret Kanunu'nun Defter tutma yükümlülüğü başlıklı 64'üncü maddesinde ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdiklerine ilişkin hükümler yer almaktadır: Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar (hesap dönemi takvim yılı olanlarda Haziran ayı sonuna kadar) yapılabilmektedir.
Eser Sevinç | 19/6/2014
Yabancı sermayeli şirketlerin şube ve irtibat büroları, her yıl bir önceki yıla ilişkin faaliyet bilgilerini, en geç Mayıs ayı sonuna kadar Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne bildirmek zorundadır.
Eser Sevinç | 21/5/2014
Ticaret Kanunu'ndaki parasal cezalar
Eser Sevinç | 14/3/2014
6102 Sayılı TTK uyarınca işletmeler hesap dönemini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar olağan genel kurullarını yapmak zorundadır.
Eser Sevinç | 28/2/2014
Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, sermayelerini 14 Şubat 2014′e kadar arttırmadıkları için münfesih duruma düşen şirketlere son bir fırsat sunduklarını açıkladı. Yazıcı, şirketlere tebligat yapılarak faaliyete devam etmek isteyip istemediğinin sorulacağını ve durumunu gözden geçirmesi için 2 ay süre tanınacağını bildirdi.
Eser Sevinç | 26/2/2014
Şirketlerin finansal durumu ile finansal performansının genel özellikleri ve karşı karşıya olduğu temel riskler yıllık faaliyet raporunda değerlendirilir. Şirketin finansal durumuna ilişkin değerlendirmeler de finansal tablolara dayanır.
Eser Sevinç | 26/2/2014
Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesi ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 210 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Eser Sevinç | 18/2/2014
2019 Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Dai:55 Sarıyer İstanbul
Tek Bağımsız Denetim ve YMM Ltd. Şti.
İçeriğe dön