Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler - Bültenlerimiz - eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler

eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde SPK ·
Tags: bağımsızdenetim

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler

14 Mart 2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/5973 Sayılı Karar ile 2012/4213 Sayılı Karar'da değişiklik yapılarak bağımsız denetime tabi olacak şirketlerin belirlenmesinde dikkate alınan şartlar yeniden belirlenmiştir.
Buna göre;
2012/4213 Sayılı Karar’ın Bağımsız denetime tabi olacak şirketler başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilerek, bu şartlardan en az ikisini art arda iki hesap döneminde aşan şirketler bağımsız denetime tabi hale getirilmiştir.
a) Aktif toplamı 75 milyon ve üstü Türk Lirası (Bir önceki Kararda 150 milyon ve üstü Türk Lirası idi)
b) Yıllık net satış hasılatı 150 milyon ve üstü Türk Lirası (Bir önceki Kararda 200 milyon ve üstü Türk Lirası idi)
c) Çalışan sayısı 250 ve üstü (Bir önceki Kararda 500 ve üstü idi)
Aynı Karara ekli (I) sayılı listenin birinci sırasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
"i) Nitelikli yatırımcılara satılmak üzere pay hariç sermaye piyasası aracı ihraç eden anonim şirketler"
Böylelikle, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere pay hariç sermaye piyasası aracı ihraç eden anonim şirketler de bağımsız denetime tabi hale getirilmiştir.
Aynı Karara ekli (I) sayılı listenin dördüncü sırasında yer alan "İstanbul Altın Borsasında üye olarak" ibaresi "Borsa İstanbul piyasalarında" şeklinde değiştirilmiştir.
Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin altıncı sırasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"6) Gayri faal olan veya faaliyetleri geçici olarak durdurulan veya iptal edilmiş olan (gerekli ana sözleşme değişiklikleri ve benzeri prosedür işlemleri henüz gerçekleştirilmemiş olanlar dahil) iştirak ve şirketler hariç olmak üzere, Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonunun iştirakleri ile mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında Fon tarafından denetimi ve yönetimi devralınan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar."
a) Aktif toplamı 75 milyon ve üstü Türk Lirası (Bir önceki Karar’da 150 milyon ve üstü Türk Lirası idi)
b) Yıllık net satış hasılatı 150 milyon ve üstü Türk Lirası (Bir önceki Karar’da 200 milyon ve üstü Türk Lirası idi)
c) Çalışan sayısı 250 ve üstü (Bir önceki Karar’da 500 ve üstü idi)

Karar 01 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere bugün itibariyle yürürlüğe girmiştir.
Diğer taraftan, 2012/4213 sayılı bir önceki Kararın Uygulamaya ilişkin esaslar başlıklı 4 üncü maddesinde;
"· Şirketler, bu Kararda belirtilen üç ölçütten en az ikisinin sınırlarını art arda iki hesap döneminde aşmaları durumunda müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olur. Bağımsız denetime tabi şirketler, söz konusu ölçütlerden en az ikisine ait sınırların art arda iki hesap döneminde altında kalmaları ya da bir hesap döneminde söz konusu ölçütlerden en az ikisinin sınırlarının yüzde yirmi veya daha fazla altında kalmaları durumunda, müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetim kapsamından çıkarılır.
· Bu Kararda belirtilen üç ölçütten ikisinin sınırlarının aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; şirketin aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından yürürlükteki mevzuat uyarınca hazırladıkları önceki yıllara ait (son iki yıldaki) finansal tablolar, çalışan sayısı bakımından ise şirkette önceki yıllardaki (son iki yıldaki) ortalama çalışan sayısı esas alınır.
· Bağlı ortaklıkları ve iştirakleri bulunan şirketler açısından bu Kararda belirtilen üç ölçütten ikisinin sınırlarının aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından ana ortaklık ve bağlı ortaklığa ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin toplamı (varsa grup içi işlemler yok edilir), çalışan sayısı bakımından ise ana ortaklıkta ve bağlı ortaklıkta önceki yıllardaki (son iki yıldaki) ortalama çalışan sayılarının toplamı dikkate alınır. İştirakler açısından, söz konusu ölçütler iştirakteki hisseleri oranında dikkate alınır.
" hükümleri yer almakta olup, bu hükümlerden hareketle bağımsız denetime 01 Ocak 2014 tarihi itibariyle girilip girilmediğinin tespitinde;
Finansal tablolar açısından 2012 ve 2013 finansal tabloları,
Çalışan sayısı bakımından ise 2012 ve 2013 yıllarındaki ortalama çalışan sayısı
dikkate alınacaktır.Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Yeminli Mali Müşavir Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön