Araç Kiralamada Ödeme Usulü - Bültenlerimiz - eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

Araç Kiralamada Ödeme Usulü

eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: ödemetahsilatbelgearaçkiralamafatura
 
Araç kiralamada, tahsilat ve ödemeleri belgelendirme zorunluluğu getirildi.

 
Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur.

Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında fatura almak zorunda olan birinci ve ikinci sınıf tüccarları, serbest meslek erbabını, kazançları basit usulde tespit olunan tüccarları, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçileri, vergiden muaf esnaf bu zorunluluk kapsamındadır.

 
Bu defa, Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre tescile yetkili kuruluşlarca kayıt ve tescil edilmesi zorunlu olmayan taşıt ve araçlar hariç olmak üzere tevsik zorunluluğu kapsamında olanlardan araç kiralama faaliyeti ile uğraşanların vermiş oldukları motorlu kara taşıtı ve motorlu kara aracı kiralama hizmetlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin, 459 sıra numaralı VUK Genel Tebliği’nde belirtilen 7 bin TL hadle sınırlı kalmaksızın, aracı finansal kurumlar tarafından düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

 
Dolayısıyla, 1 Temmuz 2017 tarihinde başlayan  uygulama ile araç kiralama faaliyeti ile uğraşan tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve vergi mükellefi olmayanlarla yapacakları araç kiralama hizmetlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerde 7 bin TL  sınırına bakılmaksızın aracı finansal kurumlar tarafından düzenlenen belgeler  ile tevsik edilmesi zorunlu hale gelmiştir.

 
Tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğuna uyulmaması durumunda ilgililere Vergi Usul Kanununda yer alan cezalar tatbik edilir.
 
a-     Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.400 TL,
 
b-     İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 700 TL,
 
c-     Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 350 TL,
 
Özel usulsüzlük cezası kesilir.
 
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her bir işlem için bu  cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın % 5’i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Bu şekilde mükellefler hakkında bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.100.000  TL’ yi  geçemez.(VUK Mük.355.Md)
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Yeminli Mali Müşavir Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön