Adat Faturası - Tax Bulletins - Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.

Go to content

Adat Faturası

Tek Auditing and Sworn-in CPA Ltd.
Published by in Vergi ·
Tags: adatfaturaBS

Firmalar yıl sonunda yüksek kasa bakiyelerine ve 131 Ortaklardan alacaklar hesabına adat hesaplamak suretiyle bakiyeyi nemalandırmakta; bu nema tutarına ait fatura kesmek suretiyle vergisel bağını kurmaktadır.

Kasa hesabına veya
ortaklar cari hesabına yapılan adat hesabına karşılık ortak adına düzenlenen faturalar BS Bildirim Formunda beyan edilmelidir.

Nitekim, 396 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 1.2.1. bölümü aşağıdaki gibidir:
“Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir.

Dolayısıyla yıl sonunda ortaklar adına düzenlenecek olan adat faturası Bs bildirim formuna dâhil edilmelidir.


Bookmark and Share

Vote: 0.0/5
Back to content