2019 Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi - Bültenlerimiz - eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir

İçeriğe git

2019 Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi

eYMM Eser Sevinç Yeminli Mali Müşavir
Yayınlayan içinde Vergi ·
Tags: kurumlarşirketvergibeyanname
1) 2019 yılı kazançlarına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin internet üzerinden 30 Nisan 2020 Perşembe gününe kadar verilmesi gerekmektedir.

2) Beyanname üzerinden tarh edilen verginin son ödeme günü 30 Nisan 2020’dir.

3) 2019 yılında elde edilen kazançlara uygulanacak kurumlar vergisi oranı % 22’dir.

4) Defterlerini kâğıt ortamında tutan mükelleflerin 2019 yılında kullandıkları yevmiye defterlerinin kapanış tasdikini 30 Haziran 2020 tarihine kadar yaptırmaları gerekmektedir.

5) Defterlerini elektronik ortamında tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin 2019 yılının son ayına ait elektronik defterlerini, 27 Temmuz 2020 gününe kadar kendilerine ait mali mühür ile onaylamaları imzalı veya mühürlü defterler için berat dosyaları oluşturmaları ve bu dosyaları Elektronik Defter Uygulaması aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının onayına sunmaları gerekmektedir.

6) Sermaye şirketlerinin nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden ilgili düzenlemelere göre hesaplanacak tutarın, kurum kazancından indirim konusu yapılabileceğini dikkate almayı unutmayınız.

7) 2018 yılı aktif toplamı 9.913.000 TL ve net satışlar toplamı 19.820.000 Türk Lirasını aşmayan kurumlar vergisi mükellefleri 2019 yılı beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmak zorundadırlar.

8) YMM ile tam tasdik sözleşmesi bulunan mükelleflerin tasdik raporlarının süresi içerisinde verilmesi gerekmektedir.

9) YMM ile tam tasdik sözleşmesi bulunmayan mükelleflerin, beyannamelerinde yer alan bazı istisnalardan yararlanabilmeleri için istisnaya ilişkin yeminli mali müşavir tasdik raporu ibraz etmeleri gerekmektedir.

10) Örtülü sermaye üzerinden kur farkı hariç, faiz ve benzeri ödemeler veya hesaplanan tutarlar, gerek borç alan gerekse borç veren nezdinde, örtülü sermaye şartlarının gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kâr payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılacaktır.

11) Gerekli koşulların var olması durumunda; 30 Nisan 2020 tarihine kadar Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunun hazırlanması ve bu süre sona erdikten sonra istenmesi durumunda vergi idaresine ibraz edilmesi gerektiğini dikkate alınız.

12) Kurumlar vergisi mükelleflerinin istisnai haller dışında beyannamelerine dayanak teşkil eden defter ve belgelerini, Vergi Usul Kanunu uyarınca 31 Aralık 2024 tarihine kadar saklamaları ve istenmesi halinde vergi idaresine ibraz etmeleri gerekmektedir.

13) Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere kurumlar vergisi mükelleflerinden gerekli şartları taşıyanlar, 30 Nisan 2020 tarihine kadar vermeleri gereken 2019 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’ini ödenmesi gereken kurumlar vergisinden indirebileceklerdir.


Bookmark and Share

Oylayınız: 0.0/5
Yeminli Mali Müşavir Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.
İçeriğe dön